УСЛУГИ

Дијагностика

 • зонска дијагностика
 • диференцијална дијагностика
 • иследување со електроакупунктурна дијагностика по Р. Фол
 • спектрофотометриски анализатор (ИНР) – избор на нозоди
 • ултразвук
 • комбинирани методи и пристапи

Терапии

 • електроакупунтура
 • фото-информациона акупунктура
 • фото-информациона терапија
 • микрогенератор
 • динамички микрогенератор
 • микрочипови
 • биолактоза
 • органски и неоргански носачи на информативна терапија
 • инфо-импланти
 • избор на фитопрепарати
 • избор на хомеопатија
 • избор на алкалоиди
 • избор на радионуклеотиди

Обука

Центарот за КАМ (комплементарна и алтеративна медицина) организира и врши обуки за едукација на медицински лица со над 180ЕКТС поени за самостојна работа, како и за немедицински лица за потребите за тимска работа. По завршената обука и положен стручен испит, кандидатите се стекнуваат со сертификат за КАМ практичар.